3 Temmuz 2012 Salı

TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


  Bakanlar Kurulunun 13.1.1960 gün ve 4/12577 sayılı kararı ile (Conseil İnternational des femmes) ile işbirliği yapılmasına ve bakanlar Kurulunun 28.6.1973 gün ve 7/6689 sayılı kararı ile Türk kelimesinin dernek adının başında kullanılmasına izin verilmiştir.Ankara Valiliği Emniyet Birinci Şube dosya No.sı:06-02-96


              Türk Kadınlar Konseyi Derneği Tüzüğü     Derneğin Adı ve Merkezi:


      Madde 1-Derneğin adı “Türk Kadınlar Konseyi Derneği’dir”
 Merkezi Ankara’dadır.
 Dernek Bakanlar Kurulunun 3.8.1976 gün ve 7/12445 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edilmiştir.

      Derneğin Amacı:

      Madde 2-Türk Kadınlar Konseyi Derneğinin amacı: Türk kadınlarının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamaktır.
 Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki fıkralarda belirtilen çalışmalarda bulunur.
a)      Kadınlara ve kadın derneklerine bir araya gelip müşterek dert ve problemleri üzerinde görüşme imkanını verir ve aralarında dayanışma meydana getirir.
b)      Kadında anne eş yurttaş ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırır ve geliştirir.
c)      Kadın ve özellikle toplumsal alanda çalışan kadın ile ilgili problemleri ortaya koyar, incelemeye ve çözmeye çalışır.
d)      Kadınlığı ilgilendiren konular hakkında kamuoyunu aydınlatıcı nitelikte çalışma ve çabalarda bulunur.
e)      Kadına karşılaşacağı maddi manevi ailevi ve kişisel güçlüklerde yardım eder ve özellikle yoksul ve muhtaç kadınlara maddi yardımda bulunur.
f)        Kadının eğitimi için, eğitim konusundaki çalışmalara katılır kurslar açar ve burslar sağlar,Öğrenci Yurdu, Pansiyon, Yatılı bölge okulu, Kütüphane,Kültür Mekanları, Eğitim amaçlı atölyeler, İş evleri, Kadın sığınma Evi, Danışma Merkezleri, Sosyal toplum Merkezleri açıp işinin eğitim ve Sosyal amaçlı yapılan ve işletilen kurumların amacına ulaşabilmesi ve sosyal yardım bakımından verimliliğinin sağlanabilmesi için derneğin mali yeterliliği halinde döner sermaye vererek işletir, vakıf kurar ve mevcut vakfa üye olur.
g)      İnsan haklarına ve dolayısıyla kadın erkek eşitliğine saygı ve özellikle kadınlara karşı tüm ayırımların kaldırılması çabalarında bulunur.
h)      Uluslar arası anlayış,barış ve dostluğa katkıda bulunmak üzere uluslar arası düzeyde ilişki kurar.

    Derneğin Çalışma Şekli:

     Madde 3-Dernek 2.Maddede yazılı olan amacını gerçekleştirmek için yayın konferans seminer panel gibi toplantılar düzenler ve Televizyon-radyo konuşması anket sosyolojik inceleme ve benzeri bilimsel araştırmalar yapar.Yoksul olan kadınların evlerini dolaşıp konuşma ve ilgilenme gibi yollara başvurur.
    Dernek amacının gerektirdiği oranda ve sayıda komisyonlar kurar ve çalışmalarını bu komisyonlar aracılığı ile yürütülür.Merkez Yönetim Kurulu tarafından bu konuda yönetmelik düzenlenir.
    Dernek aynı amaçla çalışan “Uluslararası Kadınlar Konseyi” (Conseil İnternational Des Femmes) ile Bakanlar Kurulunun 13.1.1960 gün ve 4/12577 sayılı kararı ile ve Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ile yine Bakanlar Kurulunun 12.2.1976 gün ve 12855 sayılı kararı ile işbirliği yapar.


    Derneğe Üye Olma Şart Ve Şekilleri:

     Madde 4-Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a)      Türk uyruğunda olmak (Türk vatandaşı olmayanlar derneğe fahri üye olabilirler)
b)      Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
c)      En az 18 yaşında olmak
d)      Derneğe giriş aidatı ve Genel Kurulca kararlaştırılan yıllık aidatı vermeyi kabul etmek
e)      Kurumlarından izin almış olmak şartıyla Yüksek mahkeme üyeleri,Sayıştay mensupları, hakim ve Savcılar,Dernekler Kanunun 16. maddesinin 2.Fıkrası gereğince ilgili listede “Türk kadınlar Konseyi Derneği” adının bulunması kaydıyla mülki idare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar,Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları,resmi ve özel ilkokul,ortaokul,lise veya dengi okullar öğretmen ve yöneticileri,Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmenler ile diğer personeli derneğe üye olabilirler.
                  Dernekler Kanununun 4. Maddesinin 2. Fıkrasının 4 numaralı bendinde gösterilen bu bentte belirtilen yasa süresince,bunun dışında diğer kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirtilen kişilerle orta öğretim öğrencileri üye olamazlar.
                 Yukarıdaki nitelikleri taşıyanların yazılı istemi ve derneğin iki üyesinin tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu,üye adayı hakkında en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucu müracaat sahibine duyurur.


       Üyelikten çıkarılma koşul ve şekilleri:

  Madde 5-Üyelerden
a)      İki yıl süre ile aidatını ödememiş olanlar
b)      İki yıl süre ile mazeretsiz hiçbir toplantıya katılmamış olanlar
c)      Derneğe üye olduktan sonra onur kırıcı ve yüz kızartıcı bir suç işledikleri,Dernek tüzüğüne aykırı hareket ettikleri ve Derneğin amacına uymadıkları,çalışmalarına engel olacak davranışlarda bulundukları Disiplin Kurulu tarafından tespit edilenler
d)        2908 sayılı Dernekler Kanununun cezai hükümlerine ilişkin 75-86.Maddeleri gereğince cezaya çarptırılanlar.
        Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.


       Üyelikten Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz:

   Madde 6-İlgililer gerek Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekse Şube Yönetim Kurulları tarafından verilen üyelikten çıkarılma kararlarına karşı, ilk toplanılacak Merkez Genel Kuruluna başvurabilirler.Genel Kurul kararı kesindir.


       Üyelikten Çıkma ve Üyelik Hakları:

  Madde 7-Üyeler yazılı istifaları ile Dernek üyeliğinden çıkabilirler.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Ancak 4. Maddede belirtilen kamu hizmetleri görevleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,yönetim,denetleme kurullarında ve komisyonlarda görev alamazlar.

  Gelir Kaynakları:
   Madde 8-Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a)      Üyelerin ve şubelerin ödeyeceği aidat
b)      Balo,konser,sergi piyango,kermes ,konferans gibi faaliyetlerden ve Dernekçe yapılan yayınlardan sağlanan gelirler.
c)      Yardım toplama hakkındaki mevzuat ve 2908 sayılı Kanunun 61.Maddesi hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
d)      Yayın,takvim,rozet ve kimlik belgesi satışından elde edilen gelirler (piyango takvim rozet ve kimlik belgesi Genel Merkez Yönetim Kurulunun izni ve kararı ile yapılır.)
e)      Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım İçişleri Bakanlığı’nın izni ile alınır.
                 Dernek siyasi partilerden ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

        Derneğin Organları:
       Madde 9-Derneğin organları şunlardır:
a)      Merkez genel Kurulu
b)      Merkez Yönetim Kurulu
c)      Merkez Denetleme  Kurulu
d)       Merkez Disiplin Kurulu
e)      Şube Genel Kurulları
f)        Şube Yönetim Kurulları
g)      Şube Denetleme Kurulları
h)      Şube Disiplin Kurulları

       Merkez Genel Kurul Toplantı Yeri:
       Madde 10- Merkez Genel Kurulu toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır.


      Olağan ve Olağan Üstü Merkez Genel Kurul Toplantıları:

       Madde 11-Olağan Merkez Genel Kurulu iki yılda bir NİSAN ayının başında toplanır.
  Olağanüstü Merkez Genel Kurulu;Merkez Yönetim Kurulunun kararı, veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli görmeleri üzerine toplanır.
  Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.
  Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa,Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyeler Dernekler kanununun 20.maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanması için mahalli Sulh Hakimliğine başvururlar.


         Merkez Genel Kurulunun Kuruluş Şekli:

          Madde 12-Merkez Genel Kurulu,Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden,Ankara delegelerinden,Merkez komisyon başkanları,il şubelerinden ve kendisiyle Bakanlar Kurulu kararıyla işbirliği yapılmasına izin verilen Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nden gelecek delegelerden oluşur.
            Her delegenin kullanacağı tek oy vardır.Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi,diğer bir üye aracılıyla da kullanabilir.Her üye genel kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir.Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
             Merkez Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerin ait olduğu senenin aidatlarını ödemiş olmaları ve en az iki ay önce kaydolmuş olmaları şarttır.


        Merkez Genel Kurulunun Toplantıya  Çağırı Usulü:

          Madde 13-Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılacak üyelerin en az on beş gün önceden, günü,saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır.bu çağırıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
       Toplantının yapılacağı gün,saat ve yer ile toplantı gündemi,toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
        Toplantı başla bir sebeple geri bırakırsa,bu durumu geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
        Üyeler ikinci toplantıya, 1.Fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı 2. Fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
        Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
        Genel Kurul toplantısına katılacak Hükümet Komiserine ve yardımcılarına verilecek ücret toplantıdan bir hafta önce Yönetim Kurulunun görevlendirdiği kimse tarafından maliye veznesine yatırılır.
         Genel Başkan,Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerinin seçimi gizli oy ve açık tasnifle yapılır.


    Ankara Delegelerinin Seçimi:

     Madde 14-merkez Yönetim Kurulunca Merkez Genel Kurulundan önce toplantıya çağırılan Ankara üyeleri aralarında Genel Kurula gidecek 5 delegeyi seçerler.
   Üye adeti 100 den fazla olduğu takdirde her 200 üyeye kadar bir fazla ve ondan sonra her 100 üye için bir ilave delege seçilir.
    Ancak delege adedi 10 dan fazla olamaz.


     İl Şubeleri Delegeleri:

      Madde 15-İl şubelerinden 5 delege Genel Kurula katılır.
    Şube üye adedi 100 den fazla olduğu takdirde 14.Madenin 2.Fıkrası hükmüne göre delege seçimi yapılır.


    Merkez Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı:

     Madde 16-Merkez Genel Kurul toplantısına başlamadan önce nisabın bulunup bulunmadığı incelenir.Toplantı için 12.Maddeye göre Genel Kurula katılma hakkı olanların toplamının yarısından bir fazlasının bulunması gereklidir.
  İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.


   Toplantının Yapılış Usulü:

      Madde 17-Dernek Genel Kurul toplantıları,ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirine bildirilen gün,saat ve mahalde yapılır.
     Genel Kurula katılacak üyeler,yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek,toplantı yerine girerler.
      16. Maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
      Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez.
      Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere açık oyla bir Başkan,bir Başkan Vekili ve iki katip seçilir.
      Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.
      Toplantı sonunda,bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.


     Merkez Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Hususlar:

      Madde 18-Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.


     Merkez Genel Kurulunun Kuruluş Şekli:

      Madde 19-Merkez Genel Kurulu,merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden,eski Genel Başkanlardan,Ankara Delegelerinden,Merkez Komisyon Başkanları,İl şubelerinden ve işbirliği yapılamasına izin verilen Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nden gelecek Delegelerden oluşur.Her delegenin kullanacağı tek oy vardır.Üye oyunu bizzat kullanır.Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
     Merkez Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerin ait olduğu senenin aidatını ödemiş olmaları ve en az iki ay önce kayıt olmaları şarttır.


     Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

      Madde 20- aşağıda yazılı hususlar Merkez Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlar.
a)      Ankara’da oturan üyeler arasında Dernek Genel Başkanının seçimi.
b)      Ankara’da oturan üyelerden Merkez Yönetim Kurulunun 10 asil ve 10 yedek üyesinin seçimi.
c)      Üç asil,üç yedek denetçinin seçimi.
d)      Üç asil,üç yedek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi.
e)      Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.
f)        Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi,Yönetim Kurulunun ibrası,Şubelerin çalışma ve denetici raporlarının incelenmesi,onaylanması.
g)      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin genel kurulda görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,Yılda 100.000 TL.den aşağı olmamak üzere üyelerin ödeyecekleri aidat ile 10.000 TL.den aşağı olmayan giriş parasının tespit edilmesi.
h)      Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
i)        Derneğin, amacı aynı olan Federasyona katılması veya ayrılması.
j)        Derneğin uluslararası faaliyette bulunan dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması.
k)      Derneğe büyük hizmetleri dokunmuş kimselere Şeref başkan veya üye unvanı verilmesi.
l)        Derneğin feshi ve mallarının tavsiyesi.
m)    Mevzuatta genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.

      Merkez Genel Kurul Toplantılarında Karar Alma Usulü:

      Madde 21-Merkez Genel Kurul toplantısında kararları toplantıya katılanların yarısından bir fazlası ile alınır.Oylarda eşitlik halinde genel başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.Gizli oyların eşitliği halinde kura ile seçilir.


   Genel Başkanın Niteliği,Görev ve Yetkileri:

    Madde 22-Derneğin Genel Başkanı tercihen Fransızca ve İngilizce yi iyi bilen ve bu dillerden birinde uluslar arası toplantılarda konuşmalar yapabilecek üyeler arasından seçilir.
     İki dönem başkanlık yapmış olanlar aradan bir dönem geçmeden yeniden seçilemezler .Çıkan Başkanlar oy hakkı olmaksızın danışman olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.
     Genel Başkan Derneğin yetkili temsilcisi olup,Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler ve üyeleri toplantıya davet eder.
     Dernek çalışanları ile ilgili mevzuat Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine göre yönetir.
     Genel Başkan Muhasip üye ile birlikte 100.000 TL.sına kadar harcamalarda bulunabilir.


   Merkez Yönetim Kurulunun diğer Üyeleri:

    Madde 23-İki İkinci Başkan,Genel Başkanın inhası üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kendi aralarından seçilir.
    Genel Başkan,İkinci Başkana geçici veya sürekli olarak bir kısım yetkilerini devredebilir.Genel Başkanın talimat veremeyecek derecede hasta olması veya ödevinden çekilmiş olması halinde İkinci Başkan bağımsız olarak Derneği yönetir.
     Ayrılan veya istifa eden Genel başkan,en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunun huzuru ile,ikinci başkana devir ve teslim işlemini yapmak zorundadır.
     Yönetim Kurulunda iki dönem görev yapanlar bir dönem geçmeden yeniden Yönetim Kuruluna seçilemezler.


    Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

     Madde 24- Genel Sekreter ve Yardımcıları:
a)      Türkçe,Fransızca,ve İngilizce yazışma ve diğer muamelelerin düzgün işlemesini sağlamaya çalışır.
b)      Merkez Yönetim Kurulunun gündemlerini düzenler,verilen kararların yürütülme ve uygulanmasını takip eder.
c)      Derneğin amacına ilişkin her türlü yayımı,istatistik bilgileri derler,arşivler ve yayına hazırlar.
d)      Genel Başkan ve İkinci Başkanlar bulunmadığı zamanlarda genel Başkanın görevini yerine getirir.


     Muhasip ve Veznedarın görevleri:

      Madde 25- muhasip ve veznedarın görevi hesap işlerini düzenle yürütmek,alındı karşılığında para almak,aidat tahsil etmek,Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak harcamalar yapmak,kasa ve demirbaş ve bilanço defteri,makbuz alındı defterlerini tutmak.
     Bankadan para çekmek;Başkanın veya İkinci Başkan ve Muhasibin imzalarını taşıyan resmi bir mektup veya çekle olur.


    Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

     Madde 26- Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a)      Derneği temsil etmek ve gerektiğinde bu konuda Başkana o olmadığı takdirde onun görevini yapacak olan üyeye yetki vermek.
b)      Merkez Genel Kurulunun kararlarını uygulamak
c)      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.
d)      Merkez Genel Kuruluna sunulacak çalışma ve hesap raporları Bilanço ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak.
e)      Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Şube kurucularına yetki vermek.
f)        Şubelerin çalışma ve denetici raporlarını ve bilançolarını incelemek ve onaylamak,üye listelerini tetkik etmek.
g)      Şubelerin kanun ve bu tüzüğe aykırı hareketlerinin tespiti halinde organlarını kısmen veya tamamen fesih etmek ve yeni kurucular tespit etmek.
h)      Üye kabul ve kaydetmek.Türk vatandaşı olmayanların dernek fahri üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
i)        Komisyonlar kurmak.
j)        Uluslar arası Kongrelere katılacak delege ve gözlemcileri seçmek.
k)      Gerekli hallerde Disiplin Kurulunu kurmak ve şubelerin bütün işlerini teftiş etmek üzere iki üye tayin etmek.
l)        Dernek adına imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve Şubeler tarafından hazırlanmış olanları onaylamak (Şubelerin ikametgah ve amacı ve çalışmaları için taşınmaz mal satın alması ile kitap veya broşür yayımlanması için Merkez Yönetim Kurulunun onayı gerekir.)
m)    Merkez Yönetim Kurulu Şubelerinin üst merciidir.Ankara ilinin idarecisidir.


    Merkez Yönetim Kurulunca Tutulacak Defter ve Kayıtları:

     Madde 27- Merkez Yönetim Kurulu aşağıda yazılı defteri tutar.
a)      Üye Kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b)      Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c)      Gelen ve giden Evrak defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısıyla bu deftere kaydolunur.gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d)      Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
e)      Bütçe,bilanço kesin hesap defteri :Bütçe,kesin hesap ve bilançolar bu deftere kaydolunur.
f)        Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgeleri numaraları alt alta en küçükten başlayarak bu deftere kayıt olunur.Ayrıca kimlere verildiği hizalarına yazılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

merkezkonsey@gmail.com